POWIAT MAKOWSKI
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe / ZS w Różanie / Oferta edukacyjna
26 marca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
imieniny
Dory, Olgi, Teodora
  

Oferta edukacyjna

 

1. DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

A.  Liceum Ogólnokształcące (3-letnie)
-    klasa z rozszerzonym językiem polskim, WOS-em, historią 1 klasa/30 osób,
-    klasa z rozszerzoną matematyką i edukacja dla bezpieczeństwa 1 klasa/30 osób,
-    klasa z rozszerzonym językiem obcym 1 klasa/30 osób,
-    kasa z rozszerzoną matematyką, biologią i geografią 1 klasa/30 osób.

B.  Technikum
-    technik mechanizacji rolnictwa 1 klasa/30 osób,
-    technik mechanik 1 klasa/30 osób,
-    technik agrobiznesu 1 klasa/30 osób,                            
-    technik budownictwa 1 klasa/30 osób,
-    technik ekonomista 1 klasa/30 osób,
-    technik spedytor 1 klasa/30 osób,
-    technik logistyk 1 klasa/30 osób,
-    technik drogownictwa 1 klasa/30 osób,
-    technik pojazdów samochodowych 1 klasa/30 osób,
-    technik technologii odzieży 1 klasa/30 osób.

C.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa
-    mechanik pojazdów samochodowych 1 klasa/30 osób,
-    krawiec 1 klasa/30 osób,
-    elektromechanik pojazdów samochodowych 1 klasa/30 osób,
-    blacharz samochodowy 1 klasa/30 osób,
-    wielozawodowa dla młodocianych pracowników, 1 klasa/30 osób w zawodach:
     - cukiernik,    - rzeźnik-wędliniarz,
      - fryzjer,     - stolarz,
      - piekarz,        - elektryk.        

2. SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

A.    Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 1 klasa/30 osób.

B.    Technikum Uzupełniające
-     technik mechanik 1 klasa/30 osób,
-    obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 1 klasa/30 osób.

C.   Technikum Rolnicze
-         technik rolnik 1 klasa/30 osób.

D.     Policealne Studium Logistyczne
-    technik logistyk 1 klasa/30 osób.

E.     Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
-    technik ochrony fizycznej osób i mienia 1 klasa/30 osób.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • przygotowuje do egzaminu maturalnego i wstępu na wyższe uczelnie;

GIMNAZJALISTO!

 • zdobędziesz wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących pozwalającą Ci na kontynuowanie nauki na wybranej wyższej uczelni,
 • zdobędziesz podstawowe umiejętności w zakresie planowania, organizowania  i oceniania własnej nauki oraz przyjmowania za nią odpowiedzialności,
 • widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi,
 • poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
 • przygotowania się do publicznych wystąpień,
 • efektywnego posługiwania się komputerem i metodami informatyki,
 • rozwijania sprawności umysłowej i osobistych zainteresowań.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z rozszerzonym językiem polskim, WOS-em i historią
- przygotowuje do dalszego kształcenia w zawodach związanych z funkcjonowaniem służb wewnętrznych (policja, ochrona osób i mienia, straż miejska itp.)

GIMNAZJALISTO!

 • zdobędziesz wiedzę z zakresu: przedmiotów ogólnych, ale duży nacisk jest kładziony na zajęcia z zakresu prewencji, prawa wykroczeń, prawa karnego, zasad ruchu drogowego itp.,
 • będziesz miał możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych oraz wyjazdach związanych z kierunkiem kształcenia
 • zdobędziesz przygotowanie do dalszych studiów na uczelniach cywilnych, szkołach policyjnych, straży pożarnej, straży granicznej.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z rozszerzonym językiem obcym
- przygotowuje do egzaminu maturalnego i studiowania na kierunkach filologicznych;

GIMNAZJALISTO!

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności pozwalające na funkcjonowanie w warunkach i standardach zjednoczonej Europy.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
z rozszerzoną matematyką, biologią i geografią
- przygotowuje do podjęcia kształcenia na kierunkach matematycznych, przyrodniczych, turystycznych, ochrony środowiska itp.

GIMNAZJALISTO!

 • będziesz przygotowany do wykonywania zadań związanych m.in. z ekologią  i sozologią,
 • matematyka na poziomie rozszerzonym pomoże Ci przygotować się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

TECHNIKUM MECHANICZNE

GIMNAZJALISTO!

 • kierunkiem kształcenia w naszej szkole jest technologia budowy maszyn,
 • w trakcie zajęć lekcyjnych oraz praktycznych poznasz między innymi takie dziedziny jak: budowa maszyn, technologia obróbki skrawaniem, montaż i eksploatacja urządzeń roboczych, techniki łączenia metali, projektowanie konstrukcji i procesów technologicznych oraz pasowania i pomiary,
 • poznasz techniki wytwarzania i zasady projektowania konstrukcji oraz procesów wytwarzania i kontroli jakości.
 • zdobędziesz prawo jazdy kategorii B,
 • będziesz mógł podjąć zatrudnienie w warsztatach naprawczych, bazach transportowych, zakładach usługowych, sieci handlowej,
 • możesz podjąć studia nie tylko na uczelniach technicznych, gdyż szkoła zapewnia przygotowanie ogólne zakończone egzaminem maturalnym,

TECHNIKUM BUDOWLANE

GIMNAZJALISTO!

 • podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie Cię do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami przy wznoszeniu budowli, sporządzania pomiarów  i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego
 • przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracjach budynków, w biurach projektów, a także na prowadzenie własnej firmy.

TECHNIKUM EKONOMICZNE

GIMNAZJALISTO!

 • celem kształcenia jest przygotowanie młodych ludzi do pracy na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych  w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, zbytu, planowania produkcji oraz w szeroko pojętej administracji i sekretariacie.
 • będziesz mógł prowadzić działania marketingowe, zorganizować pracę w firmie, ewidencjonować zdarzenia gospodarcze, sporządzać sprawozdania i analizy  w przedsiębiorstwie, wykonywać prace biurowe i wypełniać dokumenty.
 • Technikum Ekonomiczne otwiera drogę do dalszego kształcenia, ponieważ obok przygotowania zawodowego daje pełne możliwości kontynuowania nauki na wszystkich innych kierunkach studiów.

TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA

GIMNAZJALISTO!

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu: technologii budowy maszyn, obróbki mechanicznej, eksploatacji pojazdów i maszyn, diagnostyki pojazdów rolniczych, metrologii i spawania oraz prawo jazdy kategorii B, T, E,
 • zdobędziesz uprawnienia pozwalające kierować kombajnem
 • praktyczną naukę zawodu będziesz odbywał w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych

TECHNIKUM AGROBIZNESU

GIMNAZJALISTO!

 • nauczysz się wypełniania podstawowych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i uzyskiwania dopłat z funduszy unijnych
 • poznasz tajniki przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania firmą
 • opanujesz technikę pracy biurowej
 • w ramach kształcenia możesz realizować naukę jazdy samochodem i masz możliwość otrzymania prawa jazdy kategorii B

TECHNIKUM SPEDYCYJNE

GIMNAZJALISTO!

 • zdobędziesz umiejętności obsługi sprzętu komputerowego i korzystania  ze specjalistycznego oprogramowania
 • poznasz zasady planowania transportu w gospodarce globalnej, nauczysz się skutecznie negocjować z klientami w zakresie zadań spedycyjnych
 • nauczysz się organizować czynności spedycyjne w zakresie konfekcjonowania i magazynowania towarów
 • będziesz umiał korzystać z satelitarnych środków łączności do kontroli przebiegu ładunków, prowadzić rozliczenia z innymi spedytorami, dokonywać doboru form ubezpieczenia i firm ubezpieczeniowych
 • bez trudu znajdziesz zatrudnienie z gwarancją wysokich zarobków  w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych – spedycyjnych, spedycyjno – transportowych, transportowych, handlowych i innych

TECHNIKUM LOGISTYCZNE

GIMNAZJALISTO!

 • technik – logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych na rynku europejskim zawodów
 • w naszej szkole nauczysz się organizowania przemieszczania i składowania produktów, by koszty tych procesów były racjonalne
 • znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych i transportowo – spedycyjnych

TECHNIKUM DROGOWNICTWA

GIMNAZJALISTO!

 • nauczysz się organizować i nadzorować procesy budowlane, dozorować pracę maszyn i urządzeń drogowych oraz rozpoznawać ich stan techniczny
 • będziesz potrafił przeprowadzić kontrolę jakości wykonywanych robót i projektować nieskomplikowane obiekty drogowe i mostowe oraz sporządzać ich dokumentację  (np. kosztorysy)
 • nauczysz się prowadzić dokumentację planistyczną, ewidencyjną i sprawozdawczą dróg i obiektów mostowych oraz realizować zadania w zakresie inżynierii ruchu
 • posiądziesz umiejętności wykonywania robót inwestycyjnych oraz bieżącej konserwacji dróg i obiektów mostowych
 • znajdziesz zatrudnienie w firmach drogowych budujących i utrzymujących drogi i obiekty mostowe, w biurach projektowych dróg i obiektów mostowych, organizacjach administracji państwowej i samorządowej

TECHNIKUM TECHNOLOGII ODZIEŻY

GIMNAZJALISTO!

 • nauczysz się planować i realizować proces wytwarzania określonego produktu
 • poznasz tajniki procesu dystrybucji i sprzedaży wyrobu i usług, stosując technologię informacyjną
 • nauczysz się sporządzać dokumentację wzorca odzieży (projekt kroku, realizacja rysunku, wykonywanie formy wykroju)
 • poznasz proces technologiczny szycia odzieży oraz właściwości surowców i dodatków stosowanych w krawiectwie
 • możesz podjąć pracę w zakładach odzieżowych, w wydziałach wzornictwa oraz otworzyć własny zakład krawiecki

TECHNIKUM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

GIMNAZJALISTO!

 • poznasz rozwiązania i innowacje w dziedzinie motoryzacji
 • dowiesz się, jak skonstruowany jest pojazd i jak należy go naprawiać i diagnozować
 • poznasz zastosowanie i sposoby komputerowej diagnostyki pojazdów samochodowych
 • nauczysz się sporządzać dokumentację technologiczną napraw pojazdów i kalkulacje opłacalności
 • nauczysz się sporządzać dokumentację techniczną
 • ukończysz kurs prawa jazdy kategorii B
 • możesz podjąć pracę w renomowanych zakładach naprawy i diagnostyki pojazdów, autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów oraz pracować w przemyśle samochodowym lub swoim zakładzie

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 • Wybierając Zasadniczą Szkołę Zawodową, zostajesz pracownikiem młodocianym. Zawierasz z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego w formie nauki zawodu, a w szkole dokształcasz się teoretycznie w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego.

GIMNAZJALISTO!

 • masz możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • w przypadku zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy i krawiec zajęcia praktyczne odbywają się na warsztatach szkolnych
 • masz możliwość kształcenia w wielu zawodach, np: piekarz, cukiernik, elektryk, fryzjer, stolarz itp.
 • w przypadku klasy wielozawodowej masz możliwość wyboru miejsca odbywania praktyki zawodowej
 • absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą podjąć dalsze kształcenie w Liceum Uzupełniającym.
INTERmedi@


Zadaj pytanie Staroście
Powiat w obiektywie
Spacer wirtualny
Foto Galeria
Mapa dojazdu
Baza firm
Gospodarstwa Agroturystyczne
Portal Samorządowy
Fundacja Kocham Maków
Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki, pow. makowski, woj. mazowieckie
tel.: 29 717-36-60, fax: 29 717-36-64, email: starostwo@powiat-makowski.pl , http://www.powiat-makowski.pl
NIP: 757-14-52-124, Regon: 550668841
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x